Amazonジャパン様がT&Zジャパン工場視察

2019年10月11日、アマゾンジャパン現地法人様がT&Zジャパン工場に視察、工場規模と生産施設と安全措置を認可しました。

 

2019年10月11日